Donaties en Giften

Aankomende evenementen
No data was found

ANBI-Status

De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft
de ANBI-status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen
Nut Beogende Instelling is en dat giften en contributies aan LJG
Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn.


ANBI profiel

Rechtsvorm: zelfstandig onderdeel van kerkgenootschap
Statutaire naam: Liberaal-Joodse Gemeente Kehillath Adath
Jesjoeroen, ok genoemd: LJG Gelderland
Statutaire zetel: Dieren
Profiel URL: ljggelderland.nl/anbi-status/
RSIN: 821583360

Doelstellingen: De Gemeente stelt zich ten doel de bevrediging
van de godsdienstige en geestelijke behoeften van haar leden,
overeenkomstig de beginselen van het progressieve jodendom
zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive
Judaism’, voor zover nodig aangepast aan de bij ons bestaande
verhoudingen.

Beleidsplan: Het houden van progressief-Joodse
godsdienstoefeningen, het geven van godsdienstonderwijs, het
houden van bijeenkomsten en lezingen, het uitgeven van
geschriften en alle andere wettige middelen die leiden tot het onder
doelstellingen genoemde.

Financieel beleid: gestreefd wordt naar een jaarlijks sluitende
begroting. Het eigen vermogen dient van voldoende omvang te zijn
om de eerstkomende jaren calamiteiten en tegenvallers op te
kunnen vangen.
Subcategorie I: godsdienstig
Subcategorie II: kerkgenootschap
Subcategorie III: algemeen

Organisatie

Aantal bestuursleden: 4, onbezoldigd.
Directie/dagelijks bestuur: nee
Personen in dienst: nee
Raad van commissarissen/toezicht: nee
Een kascommissie controleert jaarlijks de boeken; de jaarverslagen
vindt u hier

Contactinformatie:
Spoorstraat 34, 6953 BX Dieren.
Telefoon 06-53146136
secretaris@ljgg.nl
Bankrekening NL93 INGB 0653 9131 76 t.n.v. LJG Gelderland

Giften

Met ingang van 2014 is het mogelijk om zonder notariële kosten
een periodieke schenking aan de LJG te doen. Als een bedrag 5
jaar lang wordt geschonken aan de LJG, conform een
schenkingsovereenkomst, dan is de jaarlijkse schenking voor de
inkomstenbelasting volledig aftrekbaar. Voor meer informatie over
de mogelijkheden van een volledig fiscaal aftrekbare gift kunt u
contact opnemen met de penningmeester.
Onze penningmeester, de heer H. Pagrach, is te bereiken onder tel.
06 83 52 11 12, zijn e-mailadres is: penningmeester@ljgg.nl
Donaties en giften kunt u overmaken op bankrekening NL93 INGB
0653 9131 76 t.n.v. LJG Gelderland, onder vermelding van donatie
of gift