SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2023

SECRETARIEEL JAARVERSLAG VAN
KEHILLATH ADATH JESJOEROEN/ LIBERAAL JOODSE GEMEENTE GELDERLAND
PERIODE 1 JANUARI 2023 t/m 31 DECEMBER 2023

Ontwikkelingen in het ledenbestand
Per 1 januari 2024 bedroeg het aantal gezinseenheden 79. Het aantal gezinseenheden
bedroeg per 1 januari 2023: 82.
Het aantal individuele leden volwassenen > 18 jaar: 98 en het aantal kinderen < 18 jaar: 39
In vergelijking met 1 januari 2023 is het ledenaantal gedaald van 102 naar 98 individuele
leden. Het aantal kinderen <18 jaar is één hoger dan vorig jaar.
In 2023 overleden drie van onze trouwe leden. Vijf leden hebben om verschillende redenen
hun lidmaatschap opgezegd.
Daarnaast hebben wij vier nieuwe leden kunnen verwelkomen.

In memoriam
In de loop van 2023 hebben wij afscheid moeten nemen van drie trouwe leden van onze
kehila.Wij zullen de herinnering aan allen levend houden.
Nieuwe leden In het afgelopen jaar hebben we tot onze vreugde vier nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Voor hen en hun families een hartelijk welkom in onze kehila.

Sjoeldiensten in 2023
Met regelmaat, gemiddeld eenmaal per veertien dagen, worden op sjabbat diensten in
sjoel gehouden. Daarnaast werden diverse diensten met de Joodse feestdagen met elkaar
gevierd en in het bijzonder de Hoge Feestdagen
De diensten werden zoals gebruikelijk geleid door onze vaste rabbinaal voorganger Mischa
Schrijver. Onze hoofd sjeliach tsiboer, Oz Shasha, heeft zowel ruim 10 diensten voor zijn
rekening genomen en ook studiebijeenkomsten verzorgd voor de andere sjlichee tsiboer.
Voor leden van de LJGG gaf hij een workshop ter voorbereiding op het zingen van de
teksten voor de Hoge Feestdagen.
Het Joods onderwijs aan kinderen
Het Joods onderwijs aan kinderen wordt in de regel gegeven in combinatie met de reguliere
sjoeldiensten op sjabbat.

Dag van het Jodendom
Een dag geïnitieerd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Op 18 februari werd, in
samenwerking met het bisdom Utrecht, een bijzondere dienst met middagprogramma
gehouden in de sjoel in Dieren. Met als thema voor 2023 Sterke Vrouwen. Zowel bij de dienst
als bij de ronde tafelgesprekken waren gasten aanwezig uit de verschillende denominaties,
zoals van de Raad van Kerken Veluwezoom, de Abdij Trappistinnen Arnhem.
Het tienjarig jubileum van Mischa Schrijver als rabbinaal voorganger
Dit “dienstjubileum” werd feestelijk gevierd tijdens de laatste sjabbatdienst van 2023 op 23
december.
Met het aanbieden van een ‘sefer chaveriem ‘, samengesteld door leden van de kehila en
een cadeau namens het bestuur en de leden.

Het zoomteam
Dit zoomteam heeft gefunctioneerd ter ondersteuning bij verschillende zoomactiviteiten.
De zoomdienst is een uitkomst voor een aantal leden dat minder mobiel is dan wel om
andere redenen niet in de gelegenheid is diensten bij te wonen.
In 2023 is gemiddeld een dienst per maand via zoom uitgezonden. Met prioriteit voor
belangrijke diensten zoals Bne Mitswa en enkele diensten van de Hoge Feestdagen.

Struikelstenen in Otterlo op 14 april en op 17 april in Ellecom en Dieren; Open Joodse
Huizen/Huizen van verzet in Nijmegen op zondag 30 april
Aan de uitvoering van de ceremonie struikelstenen in Otterlo werd deelgenomen door
onder andere Mischa Schrijver en Monique Belinfante-van Gelder, voorzitter, namens de
LJGG. Dit op verzoek van Folke Meijer, namens de organiserende werkgroep
Bij het leggen van de struikelstenen in Dieren werd door een aantal leden van onze kehila
deelgenomen. Bijzonder was het bezoek aan de joodse begraafplaats in Dieren. In
aanwezigheid van familieleden van de familie Katz die levendig vertelden over de familie
Katz van de voor de oorlog zeer belangrijke kunsthandel in Dieren. Emmanuel Katz is al vele
jaren betrokken bij de werkzaamheden van het bestuur van De Dierense Sjoel.
Open Joodse Huizen/Huizen van verzet in Nijmegen
Bij deze herdenkingen op 30 april is aandacht besteed aan Ellen Marie Vogel bij een
bijeenkomst in de Maartenskliniek. Daar vond Ellen Marie een veilige haven waar zij de
oorlog heeft kunnen doorbrengen en overleven. De Dierense Sjoel heeft een belangrijke rol
in haar leven gespeeld en Riet Mendel-Volgers heeft aan deze bijeenkomst haar
medewerking aan verleend.

Bar Mitswot
In 2023 vierden wij twee bar mitswot in onze kehila
De jaarafsluiting
Traditioneel werd de afsluiting van het eerste seizoen feestelijk gevierd. Met na de sjoeldienst
dit jaar een bezoek aan het prachtige Hanzestadje Doesburg waar ter plekke verteld werd
over de historie van de Joodse gemeente Doesburg.

De Chai-actie in 2022.
Voor onze Chai actie ter gelegenheid van Rosj Hasjana is een bijdrage gevraagd voor de
Stichting Gilat. De opbrengst van de certificatenactie ter gelegenheid van Rosj Hasjana is
bestemd voor het Alyn kinderziekenhuis in Jeruzalem.
De netwerkbijeenkomst van JoGO in maart in Zutphen
Ook dit jaar werd op 19 maart vanuit onze kehilla deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst
van het samenwerkingsverband voor Joodse organisaties in Gelderland en Overijssel.
Leden van onze kehilla zijn actief betrokken bij de organisatie hiervan en velen van ons
waren enthousiaste deelnemers.

De landelijke Oneg Sjabbat
Dit jaar werd door vele leden deelgenomen aan de Landelijke Oneg Sjabbat in Rotterdam
met als thema: ‘LJG van de toekomst’.
Een mooie opmaat naar de landelijke in 2024 bij onze LJGG.
Dus is ook dit jaar gestart met de commissie voorbereiding van de Landelijk Oneg Sjabbat
2024 bij onze LJGG in Dieren.

Vanuit het bestuur: stand van zaken subsidieaanvragen
Van de Lexhanna stichting is ook dit jaar subsidie ontvangen voor het chazanoet.
Een aanvraag voor subsidie voor de beveiliging tijdens de Hoge Feestdagen werd door
Maror op inhoudelijke gronden afgewezen. Door het bestuur van de LJGG is hiertegen
overigens bezwaar aangetekend.
In 2023 is in november een aanvraag gedaan voor subsidie van Maror voor de Landelijke
Oneg Sjabbat in 2024. Besluit hierover wordt begin 2024 verwacht.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit de volgende leden:

 • voorzitter tot de Algemene Leden Vergadering van 27 juni 2023
  de nieuw benoemde voorzitter per 27 juni 2023 als opvolger van de aftredende
  voorzitter, voor de periode van drie jaar
 • secretaris
 • penningmeester
 • algemeen bestuurslid
  De 16 bestuursvergaderingen zijn vrijwel uitsluitend ‘zoom’-vergaderingen geweest.
  Met tussentijds veelvuldig telefonisch, app- en emailcontact tussen bestuursleden.
  Naast de bestuursvergaderingen vond enkele malen overleg plaats tussen de voorzitter,
  leden van het bestuur met voorzitters van de diverse commissies en het bestuur van de
  stichting De Dierense Sjoel.
  Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met onze rabbinale voorganger Mischa Schrijver
  en met rabbijn Menno ten Brink, als begeleidend rabbijn van onze LJGG.
  De voorzitter is lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief
  Jodendom en vertegenwoordigt als zodanig de LJGG, de secretaris fungeerde enkele
  malen als haar vervanger.
  Overleg van het bestuur van de De Dierense Sjoel en het bestuur van de LJGG
  Met het bestuur van de stichting De Dierense Sjoel (DDS) is regelmatig overleg geweest. Met
  extra investeringen van DDS zijn verschillende belangrijke. onderdelen van het
  ventilatiesysteem vervangen. Hiermee zijn de bestaande problemen opgelost. In overleg
  met BleW is het veiligheidsprotocol geactualiseerd. Ook het calamiteitenbeleid is
  aangepast.
  Voor het sleutelbeleid geldt dat sleutels uitsluitend voor strikt noodzakelijk gebruik worden
  uitgegeven.
  De huur voor de LJGG werd in 2023 niet verhoogd.
  Algemene Ledenvergadering op 27 juni 2023
  Op 27 juni is de Algemene Ledenvergadering 2023 gehouden in de Vleugel van de sjoel in
  aanwezigheid van 26 leden en het bestuur. Tijdens deze vergadering trad de voorzitter van
  het bestuur reglementair af als voorzitter. Na vele jaren als bestuurslid en als (vice)voorzitter.
  Met grote waardering voor haar inzet werd afscheid van haar genomen.
  Unaniem werd haar opvolger benoemd in de functie van voorzitter van het bestuur.
  Buitengewone Leden Vergadering op 20 november
  Op maandagavond 20 november werd een Buitengewone Leden Vergadering gehouden.
  Aanleiding hiervoor was de afschuwelijke gebeurtenis op Simchat Tora zaterdag 7 oktober in
  Israël en wat daarop volgde. In Nederland en ook binnen onze kehila heeft dit geleid tot
  toenemende ongerustheid over de eigen veiligheid. Dit leidde tot herijking van het
  veiligheidsbeleid.
  Reden voor het organiseren van een Buitengewone Leden Vergadering om over de
  ontstane situatie met elkaar van gedachten te wisselen. Tijdens en na deze vergadering
  ontstond een bestuurscrisis die leidde tot het aftreden van de voorzitter van het bestuur en
  een van de andere drie bestuursleden.
  Twee bestuursleden hebben, als interim-bestuur, met ondersteuning van een commissie van
  advies, de meest dringende bestuurlijke zaken opgepakt. Het Veiligheidsadvies van de
  commissie Veiligheid kon rekenen op instemming van alle betrokkenen en is door het interimbestuur overgenomen. De commissie van advies heeft een voordracht gedaan om te
  voorzien in het benoemen van een interim-voorzitter.
  Voor de benoeming van de interim-voorzitter en de bespreking van het Veiligheidsadvies is
  door het interim-bestuur op 29 december een volgende Buitengewone leden Vergadering
  op 29 januari 2024 uitgeschreven.
  Secretariële aangelegenheden
  Er verschenen met enige regelmaat convocaties en nieuwsbrieven, welke in een oplage van
  130 exemplaren aan leden, belangstellenden, overige gemeenten en belanghebbende
  instanties verstuurd werden.
  Initiatieven van leden
  Vele leden hebben zich ingezet om de samenhang en verbinding binnen de kehila te
  ondersteunen. Op eigen initiatief dan wel als lid van een of meerder commissies.
  Ieders inzet is onontbeerlijk voor het functioneren als kehila.
  De nieuwe website voor de LJGG
  In de loop van 2023 is de website van de LJGG veranderd. Van de eigen website is
  overgestapt naar een invulling van de website van de LJGG op basis van het ontwerp van
  de nieuwe website van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ).
  De webmaster heeft deze overstap voor zijn rekening genomen en succesvol uitgevoerd.
  De verschillende kehilot van de LJG stappen over naar het gekozen nieuwe format en zullen
  daarmee als een van de LJG gemeenten herkenbaar en toegankelijk zijn.
  Nijmegen, april 2023
  Noam Onderstal
  Secretaris LJGG